Onderwijs & Zorg

16-jarig meisje wat geheel uitvalt vanuit regulier onderwijs in 4 vwo. Ze heeft een geschiedenis van veel absentie en is al eerder deels uitgevallen. Zij volgde voor de aanmelding bij de BinnensteBuitenTuin al een aantal maanden enkel gym en muziek. Angstklachten en een lichte vorm van autisme belemmeren haar schoolgang. Er zijn veel hulpverleners en instanties betrokken bij het gezin. Na een aantal weken op de BinnensteBuitenTuin te zijn geweest en te hebben gewerkt aan haar angstklachten, lijkt de VAVO een gepaste educatievorm. Ze wil in het nieuwe schooljaar instromen op de VAVO en wil zich tijdens de dagbesteding gaan voorbereiden op de VAVO. Vraag: ik wil een aantal vakken licht oppakken als voorbereiding op de VAVO. Maar hoe en waar?

Veel jongeren zijn na een periode van dagbesteding op de BinnensteBuitenTuin weer in staat om te starten met een vorm van onderwijs. Er zit vaak een groot gat tussen de dagbesteding en het volgen van onderwijs op school. Het bieden van onderwijs in een op maat gemaakte combinatie van zorg en onderwijs biedt grote voordelen. De jongere kan hierdoor rustig in kleine stapjes werken aan terugkeer naar een schoolse setting. Tegelijkertijd is er aandacht voor hulpvragen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Voor wie?

Jongeren die ingeschreven staan op de BinnensteBuitenTuin
Alleen jongeren die ingeschreven staan op de BinnensteBuitenTuin en een dagbestedingstraject volgen kunnen deelnemen aan de Zorg- & Onderwijsklas.

Lees verder

Jongeren tussen 11 en 18 jaar.
De Zorg- & Onderwijsklas is voor jongeren tussen 11 en 18 jaar oud. Voor jongeren die zullen instromen in de Leo Kannerschool geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar. Dit heeft te maken met de het doorstromen van de jongere en de mogelijkheid tot aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Zij zouden dan nog in kunnen stromen bij een AT of Entree klas.

Jongeren met voornamelijk internaliserende klachten
In de Zorg- & Onderwijsklas wordt onderwijs geboden aan jongeren met diverse (vaak internaliserende) psychiatrische problematiek. Dit kan zijn een stoornis in het autistische spectrum, angst- en depressieve klachten of lichamelijk (onverklaarbare) klachten.

Jongeren van zowel van regulier als speciaal onderwijs
De jongeren volgen onderwijs in het regulier of speciaal onderwijs en werken aan terugkeer naar school. Jongeren komen van diverse middelbare scholen en staan op school ingeschreven.

Jongeren met uiteenlopende schoolniveaus
Het onderwijsniveau ligt tussen beroepsgerichte leerroute en gymnasium. De Leo Kannerschool verzorgd onderwijs op VMBO basis/kader niveau. Jongeren met een ander onderwijsniveau krijgen onderwijsondersteuning op gebieden als plannen en organiseren, huiswerkbegeleiding en psycho-educatie. De school van herkomst heeft de verantwoordelijkheid om materiaal te leveren, toetsen aan te bieden en na te kijken, zo nodig niveaubepaling te doen en in samenwerking met de docent van de Zorg- & Onderwijsklas een didactisch plan op te stellen.

 

School zonder Muren

Bij aanmelding bij de BinnensteBuitenTuin is er de mogelijkheid om een dagbestedingstraject te combineren met onderwijs. Dit wordt verzorgd in de Zorg- en Onderwijsklas. De Zorg- en Onderwijsklas is een samenwerking met de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, afdeling School zonder Muren (hierna te noemen School zonder Muren).


Lees verder

Om te kunnen deelnemen aan de Zorg en Onderwijs klas zal er door de stamschool een aanvraag gedaan moeten worden bij School zonder Muren. Pas als deze aanvraag goedgekeurd is zal een jongere kunnen starten. Uitgebreide informatie over dit proces kan je vinden op www.leokanner-schoolzondermuren.nl

 

Inclusiecriteria

 • Jongeren staan ingeschreven op een school.
 • Alle jongeren die les krijgen in de Zorg- en Onderwijsklas moeten de potentie hebben om terug te keren naar het regulier of speciaal onderwijs of een andere onderwijssetting.

  Lees verder

 • Jongeren kunnen gedurende een aantal aaneengesloten uur in groepsverband, maar ook zelfstandig aan schooltaken werken.
 • Jongeren zijn sociaal-emotioneel toe aan leerstof en voldoen aan de startcriteria om te kunnen starten met onderwijs in de Zorg- & Onderwijsklas.
 • Jongeren voldoen aan de inclusiecriteria van de dagbesteding van de BinnensteBuitenTuin. Dit houdt in dat de BinnensteBuitenTuin geen jongeren in zorg neemt wanneer:
  • een jongere ouder is dan 18 jaar.
  • de BinnensteBuitenTuin de psychische problematiek dermate beperkend acht en het advies geeft om gespecialiseerde hulp te zoeken, maar er geen bereidheid is tot het zoeken/krijgen van deze gespecialiseerde hulp.
  • er sprake is van ernstige gedragsproblemen of ernstige psychische problemen. Hierbij zal eerst overleg plaatsvinden om te zien of de jongere op zijn plaats is.
  • er sprake is van actueel drugsgebruik.
  • er sprake is van agressie in welke vorm dan ook.
  • een jongere niet kan functioneren in een (kleine) groep.
  • een jongere licht tot ernstig verstandelijk en/of lichamelijk beperkt is.

 • Werkwijze

  Jongeren beginnen het traject met reguliere dagbesteding op de BinnensteBuitenTuin. Het sociaal emotioneel functioneren van een jongere wordt geobserveerd in dagbestedingsactiviteiten. Na een periode van observatie en het werken aan doelen op de dagbesteding, besluiten de...

  Lees verder

  BinnensteBuitenTuin en de Leo Kannerschool of een jongere kan starten in de Zorg- en Onderwijsklas. Indien een jongere ingeschreven staat op een school, zal de docent van de Leo Kannerschool samenwerking zoeken met deze school. De leerkracht stelt samen met de huidige of beoogde school een didactisch pakket samen. Gedurende een periode in de Zorg- en Onderwijsklas worden de mogelijkheden van de jongere om terug te keren naar school in kaart gebracht en periodiek geŽvalueerd. In een plan van aanpak wordt vastgelegd hoe de instroom op de school wordt beoogd.

   

  Instroom Leo Kannerschool

  Instroom in de Zorg- en Onderwijsklas betekent geen automatische inschrijving bij de Leo Kannerschool. Hiervoor moet de reguliere aanmeldingsprocedure van de Leo Kannerschool gevolgd worden.

   

  Aanmelden

  Voor aanmelding is een duidelijke hulpvraag op het gebied van dagbesteding en educatie nodig. Er kan aangemeld worden via de reguliere aanmeldprocedure van de BinnensteBuitenTuin. Dit kan via info@binnenstebuitentuin.nl of via 06 - 39 37 81 67. Klik hier voor uitgebreidere informatie over de aanmeldprocedure.